Kwaliteit gezondheidszorg

De Kwaliteitsbarometer van Compass: het interne evaluatieplatform om de duurzame levering van hoogkwalitatieve en veilige patientenzorg te garanderen. En gekoppeld aan een Risico Inventarisatie & Evaluatie module!

Al 20 jaar werkt Compusense nauw samen met de kwaliteitsafdelingen en visitatiecommissies van een groot aantal zorginstellingen en inmiddels 20 wetenschappelijke specialistenverenigingen (zie ook De gebruikers).

Het resultaat is een allesomvattend platform voor zorgkwaliteit van patiëntenveiligheid via vrijwillige incidentenmelding en arbo tot en met milieu en centrale inkoop. De Compass Kwaliteitsbaromer is bij uitstek geschikt certificatie- en accreditatieprocessen (bijvoorbeeld HKZ + NEN 15224, NIAZ, JCIA maar ook ISO 7510) tot op afdelingsniveau voor te bereiden en te borgen met als bijkomend voordeel de realisatie van een continue en cyclisch verbeteringsproces tussen de audits voor hercertificatie in. Voor iedereen in uw organisatie wint de accreditatie hiermee enorm aan waarde, vooral omdat er tevens een digitaal persoonlijk (koppeling met Gaia, certificatiedossiers) en een groeps ontwikkelingsoverzicht en ontwikkelingsplan kan worden opgebouwd.

De Compass Kwalteitsbarometer is een web-based oplossing waarmee alle cyclische controle-instrumenten worden geborgd om alle patiënt gecentreerde kwaliteitsprocessen te managen en alle ondersteunende documenten te integreren.

Continue  procesbewaking & verbetering, transitiemanagement en zorggestuurde samenwerking

De Compass Kwaliteitsbarometer is volledig aangepast aan en afgestemd op de interne borgings- en verbeteringsprocessen, zowel individueel niveau (zelfevaluatie, intercollegiale evaluatie en groepsevaluatie). Tevens is de software ontwikkeld voor continue  procesbewaking & verbetering, transitiemanagement en zorggestuurde samenwerking. Dankzij dit geintegreerde samenwerkingsmodel stelt de Compass Kwaliteitsbarometer het management en staf van de instelling in staat om naadloos alle zorgpraktijken samen te voegen tot een efficient en nagenoeg risicoloos zorgpad, noodzakelijk voor een veilige en hoogkwalitatieve zorg. Kenmerkend voor een dergelijke prestatie is de integratie  van zorgpraktijken en dienstverlening, waarbij alle handelingen in lijn zijn met de door de overheid en standaarden gestelde prestatie-indicatoren.

Waarom besluit een ziekenhuis tot het gebruik van de Compass Kwaliteitsbarometer om een veilige en hoogkwalitatieve zorg te garanderen? 

 De Compass Kwaliteitsbarometer is het geprefereerde softwareplatform voor het managen van zorgkwaliteit op zowel centraal managementniveau als op het niveau van de direct met de patiënt in contact staande afdelingen en de daarbij behorende dienstverlenende afdelingen. De nieuwe Europese privacyverordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) geldt vanaf 25 mei 2016 en gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen en krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Om als Bewerker aan de AVG te kunnen voldoen heeft Compusense het Information Security Management System overeenkomstig de internationale standaard ISO27001 ingericht en is hiervoor door DNV GL gecertificeerd. Compusense tekent dan ook met een gerust hart een bewerkersovereenkomst zoals deze onder meer door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is opgesteld (NVZ).

iso27001

 

IFMS, Groeps FMS, Team Klimaat Meting & Team Ontwikkelingsmeter

In de GELRE Ziekenhuizen bijvoorbeeld functioneert de Compass Kwaliteitsbarometer  als het operationeel managementinstrument voor IFMS (Multisource Feedback) én de Team Klimaat Meting (TCI-NL) die wij in samenwerking met IQ healthcare van het Radboud Ziekenhuis hebben gedigitaliseerd. Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven (lid van de SANTEON groep) heeft inmiddels ook besloten om Compass hiervoor te gaan gebruiken. Tevens hebben wij een Team Ontwikkelings Meter gerealiseerd op basis van een door een groep Amerikaanse ziekenhuizen ontwikkelde groepsevaluatie (TOM). Onder aan deze pagina vindt u daarvan een demo.

Hierdoor functioneert de Kwaliteitsbarometer als het ‘dashboard’ waarmee er een continue bewaking van de kwaliteit van de patiëntenzorg plaatsvindt en en continue verbeteringsproces terwijl er voorbereiding wordt getroffen voor heraccreditatie van de toegepaste standaarden.
Met de Compass Kwaliteitsbarometer worden:

a.    alle processen geverifieerd op actualiteit en volledigheid;

b.    alle kwaliteitsgerelateerde activiteiten gecontroleerd op effectieve implementatie;

c.    de mogelijkheden voor verbetering geïdentificeerd;

d.    correcties en verbeteringen in actieplannen getoond en tijdens het verbeteringsproces getoond;

e.    verbeteracties beoordeeld aan de hand van doelstellingen;

f.   persoonlijke en  groepsontwikkelingsdossiers opgebouwd met een beveiligd toegangsprotocol dat voldoet aan de WBP en AGV.

 

Bijkomstige voordelen:

Veelzijdigheid: Buiten een accreditatieproces (HKZ, NIAZ, JCIA) om kunnen kwaliteitsmanagers in de zorg ook andere interne en externe evaluaties uitzetten. Het AMC in Amsterdam bijvoorbeeld gebruikte Compass Web voor een continue patiententevredenheidsmeting.  Ook toeleveranciersaudits, voedselveiligheid & hygiene evaluaties, e-learning en vrijwillige incidenten melding zijn goede voorbeelden van de veelzijdigheid van Compass.

Management informatie: Compass voldoet aan de vereisten van het Institute of Internal Auditors (IIA) met betrekking tot een valide en integer management informatie systeem (MIS). Dit betekent dat de Compass Kwaliteitsbarometer veilig en vertrouwelijk gebruikt kan worden voor alle onderzoeken en kwaliteitsbeoordelingen die de zorginstelling wenst uit te voeren.

Vanuit een MIS perspectief bestaat Compass uit de volgende elementaire kenmerken:

 • Datagestuurd proces (kennisinventarisatie & ontwikkeling; organisatiereflectie & intelligentie);
 • Richtlijnen, praktijkuitoefening en patientenzorg als uitgangspunten;
 • Prestatie-indicatoren en continue prestatieverbetering voor borging, vergelijk en certificering;
 • Lage risico en hoogfrequente borgingscycli op afdelingsniveau om praktijkgestuurde zorgkwaliteit te realiseren;
 • Benchmarks & gap analyses ten behoeve van een continue verbetering van processen;
 • Risicobewustzijn, pro-actieve alertheid en melding;
 • Operationele doelstellingen en corrigerende actieplanning  aan de hand van Compass rapportages die naar de specifieke wensen van de gebruiker zijn vormgegeven.

Tenslotte voldoet het Compass platform aan de IIA richtlijnen nummers 420 & 430:

 •  Voorbereiding voor een gesloten  Audit Cyclus (audit flow/ audit trail /zelfevaluatie)
 • Beschikbaarheid van bevindingen en analyses op ieder gewenst organisatieniveau
 • Auditbewijs & validatie
 • Auditopslag & beschikbaarheid
 • Veiligheid en vertrouwelijkheid
 • Web-based applicatie

Praktische DEMO’S

Om snel een eerste indruk te krijgen van de veelzijdigheid van Compass verwijzen wij u naar de volgende (kosteloze) Quick Scans:

Zelfevaluaties op basis van JCIA én de Team Ontwikkelings Meter die Compusense in samenwerking met de Wereldbank/International Finance Corporation ter beschikking stelt aan zorginstellingen in de ontwikkelingslanden:  https://ifc.exata.nl/

Een zelfevaluatie op basis van NEN 15224 (=ISO 9001 voor de zorg) met een projectie op HKZ die Compusense in samenwerking met DNV GL ter beschikking stelt: Online Scan ISO 15224